Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

daniellss
4114 d395 500
Reposted fromsavatage savatage viaBabson Babson
daniellss
9301 fc59 500
daniellss
0246 2f48 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
daniellss
Reposted fromnaich naich viaBabson Babson
daniellss
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
daniellss
Jesień nas stworzyła. Zima zniszczyła. Wiosna raczej nie podejmie się próby naprawiania nas, musi ratować świat. Może lato…
daniellss
2286 8d8e 500
Reposted fromstroschek stroschek viaakrew akrew

March 31 2020

0717 5b60 500
Reposted fromstrzepy strzepy viaBabson Babson
0509 8f2e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianiskowo niskowo
daniellss
1601 3670 500
Reposted fromvouslelune vouslelune vianiskowo niskowo
daniellss
6476 1640 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaBabson Babson
0775 5e75 500

gregabbott:

“Fox In Snow”

Reposted frompersona5 persona5 vialottibluebell lottibluebell

March 29 2020

daniellss
daniellss
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique vialottibluebell lottibluebell
daniellss
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery vialottibluebell lottibluebell
daniellss
daniellss
daniellss
daniellss
8540 8894 500
Reposted frommiischa miischa viaBabson Babson
daniellss
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl