Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2019

daniellss
Ja się nie zmieniłam, wciąż jestem taka sama, ale nie chodzę już tam, gdzie mnie nie chcą, nie dzwonię do tych, którzy nie odbierają, nie piszę do tych, którzy mi nie odpowiadają i odchodzę z miejsc, gdzie nie jestem mile widziana.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
daniellss
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
— ..

October 16 2019

daniellss
2758 d1fd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
daniellss
2569 5c9c
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
daniellss
Reposted fromshakeme shakeme
daniellss
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
daniellss
2704 36d6 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viapureevil pureevil
daniellss
Musimy zrobić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo. 
— Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie
daniellss
3254 74e2 500
Reposted fromupinthesky upinthesky vianiskowo niskowo
daniellss
2940 9677 500
Reposted frompiehus piehus vialottibluebell lottibluebell
daniellss

October 07 2019

daniellss
3401 e5b4 500
daniellss
Reposted fromshakeme shakeme
daniellss
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viakomplikacja komplikacja
daniellss
daniellss
9250 022d
Reposted fromRowena Rowena viadoubleespresso doubleespresso
daniellss
daniellss
daniellss
daniellss
2205 8dde 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl