Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

daniellss
daniellss
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
8461 01e9 500
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme

July 01 2018

daniellss
3591 8161 500

April 03 2018

daniellss
Reposted fromshakeme shakeme
daniellss
6576 e8ab 500
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viadzony dzony
daniellss
Reposted fromshakeme shakeme

April 02 2018

daniellss
3538 698e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viadzony dzony
daniellss
Najważniejsze jest, żeby znać swoją wartość w świecie ludzi, których ulubionym zajęciem jest poniżanie. Popsucie komuś humoru jest dla niektórych najłatwiejszą drogą poprawy własnego. A takimi ludźmi nie warto się przejmować.
— Cztery Wieki Później
daniellss
3243 92c7
Reposted frommrcake47 mrcake47 viamyceline myceline
daniellss
daniellss
8869 4b86
Reposted fromlaters laters viajointskurwysyn jointskurwysyn
daniellss


Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajutynda jutynda

April 01 2018

daniellss
3503 2bbb 500
Reposted fromsarazation sarazation viabadblood badblood
daniellss
daniellss
3206 524b
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajointskurwysyn jointskurwysyn
daniellss
3236 3566
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajointskurwysyn jointskurwysyn
daniellss
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation vialottibluebell lottibluebell
daniellss
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
daniellss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl